Algemene Voorwaarden

Sunwise Bonaire

Algemene Voorwaarden van Sunwise BV (Sunwise Bonaire)

Op al onze contracten, overeenkomsten en dienstverleningen zijn de Algemene Voorwaarden van Sunwise B.V. van toepassing (deze versie is geldig sinds 14 februari 2020) en deze luiden als volgt:

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Sunwise B.V.: de bemiddelaar tussen verhuurder en huurder van een (vakantie)woning.
b. Het gehuurde: elke door Sunwise B.V. aangeboden (vakantie)woning, in welke vorm en onder welke benaming ook.
c. Huurder: degene die een (vakantie)woning via Sunwise B.V. huurt of wenst te gaan huren. Tevens: “gast”.
d. Medehuurder: degene die samen met huurder in de (vakantie)woning verblijft.
e. Verhuurder: degene die een (vakantie)woning ter verhuur heeft aangeboden via bemiddeling door Sunwise B.V. Tevens: “huiseigenaar”.
f. Beheerder: degene die namens verhuurder van een (vakantie)woning taken van beheer waarneemt, in de meeste gevallen zal dit Sunwise B.V. zijn.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van SunwiseB.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Sunwise B.V. en in het bijzonder op alle overeenkomsten die via bemiddeling door Sunwise B.V. tot stand zijn gekomen. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Sunwise B.V. schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd, bijvoorbeeld in een bovenliggende overeenkomst.

3. Aanbiedingen, prijzen en tarieven

3.1 Aanbiedingen van Sunwise B.V. zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van acceptatie door Sunwise B.V en verhuurder. Alle vermeldingen op de website en social media van Sunwise B.V. en eventuele (andere) schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn gedaan, steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Sunwise B.V. is niet aan fouten en omissies op haar website, social media en in eventuele (andere) schriftelijke uitingen gebonden.
3.2 Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van de vakantiewoning door Sunwise B.V. op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief (eventueel verschuldigde) omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering. Bijkomende kosten, waaronder begrepen energiekosten, schoonmaakkosten, service charge en plaatselijke door of vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.
3.3 De prijzen op de website van Sunwise B.V. en andere boekingwebsites worden vermeld in US-dollars, echter kunnen boekingwebsites van derden de bedragen in andere valuta tonen, buiten de verantwoordelijkheid van Sunwise B.V.

4. Reservering

4.1 Sunwise B.V. neemt alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
4.2 Een reservering is bindend voor de huurder / gast, op het moment van reserveren en bindend voor Sunwise B.V. vanaf het moment dat Sunwise B.V. de vereiste (aan)betaling heeft ontvangen.
4.3 Zodra Sunwise B.V. de reservering heeft ontvangen, ontvangt huurder binnen zeven dagen een reserveringsbevestiging per e-mail.
4.4 Is huurder binnen zeven dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging of afwijzing dan dient huurder onverwijld contact op te nemen met Sunwise B.V.
4.5 In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht huurder zich om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen zeven dagen na ontvangst aan Sunwise B.V. te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de reservering te beroepen.
4.6 Indien huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Sunwise B.V. en verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval verhuurder de wijzigingen van huurder accepteert, kan Sunwise B.V. de huurder wijzigingskosten in rekening brengen.
4.7 De overeenkomst tussen huurder en verhuurder betreft de huur van één of meerdere vakantiewoningen, dat naar zijn aard van korte duur is.
4.8 Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering worden opgegeven aan Sunwise B.V. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.
4.9 Sunwise B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
4.10 Eventuele kortingcodes worden slechts persoonlijk en onder voorwaarden verstrekt en zijn niet overdraagbaar, niet aan andere personen en niet op andere accommodaties als waarvoor de code is verstrekt.

5. Betaling en verdere afwikkeling

5.1 Betalingen door huurder mogen enkel worden verricht aan Sunwise B.V. Het is huurder niet toegestaan rechtstreeks betalingen aan verhuurder te doen, tenzij Sunwise B.V. daarmee vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.
5.2 Facturatie door verhuurder/Sunwise B.V. zal altijd geschieden in USD, waarbij eventuele overboekingskosten buitenland, alsmede wisselkoersverlies voor rekening van huurder komen.
5.3 Huurder dient binnen zeven dagen na verzending van de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling te doen van 25% van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten). Het restant van de huursom dient uiterlijk zes weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
5.4 Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan acht weken, dan dient het hele bedrag ineens bij de reservering te worden voldaan.
5.5 Betaling kan alleen per bankoverschrijving aan de Bonairiaanse dollarrekening van Sunwise B.V. of creditcard. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Sunwise B.V.
5.6 Op verlangen van Sunwise B.V. dient huurder aan Sunwise B.V. een bewijs van betaling te overleggen.

6. Borgsom

6.1 De eventuele borgsom (in de regel alleen bij langetermijnhuurcontracten), dient bij betaling van (het restant van) de huursom te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald.
6.2 De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor verhuurder en/of Sunwise B.V. voor de kosten van schade/vermissing/extra kosten in de meest ruime zin van het woord, die verhuurder en/of Sunwise B.V. kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degene die huurder vergezellen. Geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan hetgehuurde, welke tijdens de huurperiode door huurder ontstaat, wordt verrekend met de borgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de borgsom worden verrekend.
6.3 Sunwise B.V. zal binnen veertien dagen na het verblijf de borgsom retourneren per bank aan huurder onder aftrek van eventuele schade/extra kosten. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door Sunwise B.V. bij huurder geïncasseerd.

7. Annulering door huurder

7.1 Een annulering dient altijd per mail te worden doorgegeven aan Sunwise B.V. Hiervoor gelden de volgende regels:
– Bij annulering tot 43 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf de 42 dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
7.2 Indien huurder geen gebruik maakt van de woning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Sunwise B.V. treedt uitsluitend op als bemiddelaar namens verhuurder en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien verhuurder in gebreke zou blijven in de nakoming van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.
8.2 Indien het onderhavige registergoed tussentijds door opdrachtgever in eigendom wordt overgedragen, of indien de opdracht aan
Sunwise B.V. op andere wijze wordt beëindigd, blijft opdrachtgever aansprakelijk voor de uitvoering van de reeds bestaande boekingen en de uitbetaling van de commissie daarover aan Sunwise B.V. Annulering van deze boekingen laat het recht van Sunwise B.V. op de afgesproken commissie, onverlet.
8.3 Sunwise B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurder(s) en/of eigendommen.
8.4 Sunwise B.V. en verhuurder wijzen elke verantwoordelijkheid af voor ongemakken, veroorzaakt door werk van derden. Evenmin kunnen Sunwise B.V. en verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van levering van internetverbinding, gas, water en elektriciteit indien deze onderbreking door overmacht en/of toedoen van derden geschiedt.
8.5 Sunwise B.V. en verhuurder wijzen elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke eigendommen, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.
8.6 Sunwise B.V. adviseert verhuurders de vakantiewoning en inboedel te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s en op de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. De aan huurder toebehorende goederen zijn alsdan niet op deze polis meeverzekerd. Sunwise B.V. raadt huurder dan ook aan een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.
8.7 Verhuurder behoudt zich steeds het recht de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden. Indien op initiatief van verhuurder een huurcontract wordt geannuleerd, is Sunwise B.V. daarvoor op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan Sunwise B.V. betaalde bedrag aan huurder plaatsvinden.
8.8 Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het gehuurde, inventaris en/of meubilair daaronder begrepen, die tijdens de huurperiode is ontstaan, door huurder en/of medehuurder(s) en/of door derden die door of namens huurder en/of medehuurder(s) in of om de vakantiewoning zijn toegelaten. Schade wordt voor rekening van huurder hersteld.
8.9 Huurder en medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 8.4 hoofdelijk aansprakelijk. Sunwise B.V. is gerechtigd namens verhuurder vergoeding van schade te vorderen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder daartoe.
8.10 Sunwise B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in door haar namens verhuurder gedane aanbiedingen of verzonden reserveringsbevestigingen. Van verhuurder en Sunwise B.V. kan geen nakoming of schadevergoeding worden gevorderd in het geval onjuistheden of onvolkomenheden in een aanbieding of reserveringsbevestiging zijn vermeld die het gevolg zijn van een kennelijke vergissing.
8.11 Sunwise B.V. is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de door huurder betaalde huursom.

9. Verblijf

9.1 Huurder ontvangt van Sunwise B.V. na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de gegevens van verhuurder of beheerder. Huurder maakt met verhuurder of beheerder afspraken over plaats en tijdstip van het overhandigen van de sleutels. Sunwise B.V. stelt alles in het werk om het gehuurde bij aankomst van de huurder gereed te hebben voor oplevering maar kan nooit een oplevering vroeger dan 15:00 uur garanderen. Tenzij anders overeengekomen met de verhuurder of beheerder dient hetgehuurde op de vertrekdag vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten.
9.2 Het gehuurde mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging of huurovereenkomst is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de verhuurder of beheerder het recht huurder en medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of (indien het gehuurde een vakantiewoning betreft) een bedrag per extra persoon per dag in rekening te brengen. De hoogte van dit extra bedrag is gelijk aan de meerprijs van een extra persoon die voor de betreffende vakantiewoning bij boeking in rekening zou zijn gebracht.
9.3 Het houden of tijdelijk laten verblijven van huisdieren in het gehuurde is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft verhuurder of beheerder het recht huurder en/of medehuurder(s) de verdere toegang tot de woning te weigeren.
9.4 Roken is niet toegestaan in het gehuurde. Roken is wel toegestaan op/in de buitenruimtes van de woning.
9.5 Het gehuurde dient door verhuurder onderhouden te worden. Dit onderhoud zal zoveel mogelijk buiten de verhuurde periodes plaatsvinden, echter zullen er periodieke werkzaamheden zijn die ook tijdens de verhuurperiode plaats zullen vinden. Sunwise B.V. zal huurder hierover zoveel mogelijk informeren.
9.6 Op de dag van vertrek dient het gehuurde bezemschoon te worden achtergelaten, hetgeen in ieder geval het volgende inhoudt:
– De vaat schoon afgewassen
– Vuilniszakken in de container
– Vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien
– Lakens en handdoeken op een centrale plek verzameld
– Koelkast leeg en schoon
– Alle etenswaren verwijderd
– De vloer aangeveegd
9.7 Bij het gehuurde aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
9.8 Het is mogelijk dat er in de buurt van het gehuurde wegopbrekingen of bouwactiviteiten plaatsvinden. Huurder kan vanwege deze activiteiten geen aanspraak maken op enige restitutie van de huursom door Sunwise B.V. of verhuurder. Ook voor eventuele (overige) geluidsoverlast van derden wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.
9.9 Op Bonaire is in sommige wijken conform het bestemmingsplan, geen vakantieverhuur mogelijk, maar wordt dit sinds 2010 wel gedoogd. Indien handhaving van dit verbod alsnog plaats gaat vinden en van verhuurder kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat hij aangekondigde sancties riskeert, dan behouden Sunwise B.V. en verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden.

10. Klachten

10.1 Heeft huurder klachten over gebreken aan of in het gehuurde en/of de schoonmaak ervan, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Sunwise B.V. of de beheerder. Deze zal de klacht van de huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk zorgen voor herstel van het gebrek en het gehuurde schoon (laten) maken.
10.2 Als huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het gehuurde schoon te maken, dan kan hij daardoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting op de huursom.
10.3 Indien huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de dag na aankomst vóór 10.00 uur te melden. Verhuurder en beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen.

11. Slotbepalingen

11.1 Op de rechtsverhoudingen tussen verhuurder, huurder en Sunwise B.V. is het Nederlands recht van toepassing en de van toepassing zijnde (wets)bepalingen die gelden speciaal voor Caribisch Nederland in het algemeen en Bonaire in het bijzonder.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de in art. 11.1 genoemde rechtsverhoudingen of deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter op Bonaire.
11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.
11.4 Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van Sunwise B.V. wordt gebracht.

<–Einde van de Algemene Voorwaarden van Sunwise BV (Sunwise Bonaire)–>